توصيه مطلب
۱
 
سمینار همگرایی فرهنگی در اوراسیا
 

ایراس؛ موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با همکاری موسسه فرهنگی اکو، کمسیون ملی یونسکو در ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی و مجمع جهانی گفتگوی تمدن ها در روز چهارشنبه نهم مهر ماه سمینار «همگرایی فرهنگی در اوراسیا» را برگزار کرد.


عکاس: سیمین شیرازی
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37072