توصيه مطلب
۰
 
به بهانه 12مين اجلاس سران شانگهاي
نشست سازمان شانگهاي در پكن
نويسنده: دكتر مهدي سنايي
 

نويسنده: مهدي سنايي// ايراس: حضور همزمان رؤساي جمهور ايران، چين و روسيه در دوازدهمين اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي كه داراي مواضع مشابهي در زمينه تحولات سوريه هستند از جمله نكاتي است كه نظر تحليل‌گران را جلب نموده است. اين نشست امكان ديدار و تبادل نظر رئيس‌جمهور ايران با رؤساي كشورهاي بزرگ منطقه را فراهم مي‌كند. روسيه و چين به عنوان دو همكار اصلي ايران در منطقه مي‌توانند روابط رو به گسترش‌شان با ايران را در شرايط تحريك كه فرصت مناسبي براي اين دو كشور نيز فراهم نموده است به بحث بگذارند...
نشست سازمان شانگهاي در پكن
 

دوازدهمين اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ خرداد در شهر پكن برگزار ميشود.  اصل سازمان همكاري شانگهاي و برگزاري نشست آن در اين مقطع زماني از ابعاد مختلف بينالمللي و منطقهاي حايز اهميت است كه برخي از مورد اشاره قرار ميگيرد. اين نشست با حضور سران ۶ كشور عضو اصلي و چهار كشور عضو ناظر برگزار ميگردد و بيش از هر چيز در آن همنشيني رؤساي جمهور روسيه، چين و ايران در آن جلب توجه خواهد نمود. 

برگزاري اجلاس سازمان همكاري شانگهاي در اين مقطع زماني و پس از برگزاري نشست كمپ ديويد و شيكاگو يك نوع بلوك شرقي را در چشم جهانيان تداعي ميكند كه با صداي بلند خواستار شكلگيري جهان چند قطبي، ايجاد ساختار اقتصادي و سياسي عادلانه و افزايش نقش سازمان ملل در حل و فصل امور ميشود. حضور همزمان رؤساي جمهور ايران، چين و روسيه در اين نشست كه داراي مواضع مشابهي در زمينه تحولات سوريه هستند از جمله نكاتي است كه نظر تحليلگران را جلب نموده است. 

ايران به صورت شفافي پخش عمده ناآراميهاي موجود در سوريه را ناشي از مداخلات خارجي ميداند و اراده خويش را براي حمايت از متحد منطقهاي خود به خوبي نشان داده است. روسيه نيز عليرغم فشارهاي آمريكا و اتحاديه اروپا با هر گونه مداخله نظامي در سوريه مخالفت نموده، نسبت به مداخلات خارجي اين كشور بدين و تا به حال به همراه چين دو قطعنامه عليه سوريه را وتو نموده است. انتظار ميرود در چهارچوب قطعنامه پاياني نشست يا در قالب بيانه سه كشور مداخلات خارجي و تشنج آفريني در سوريه مورد سرزنش قرار گيرد. اين موضوع از آن جهت نيز قابل توجه است كه چين به تازگي رياست دورهاي شوراي امنيت را به عهده گرفته است. موضع سازشناپذير واشنگتن در رابطه با سپر دفاع موشكي و موضعگيري هماهنگ كشورهاي غربي عليه سوريه و تشديد فعاليت ايالات متحده آمريكا در اقيانوس آرام همگوايي بيشتر ميان روسيه و چين را ميطلبد. 

نشست سازمان شانگهاي همچنين ميتواند در زمينه كاهش برخي دغدغهها در منطقه نزديك ما مؤثر باشد. مقابله با تروريزم، جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، همكاريهاي منطقهاي و تأمين صلح و ثبات در منطقه از جمله اهداف اين سازمان است كه در شرايط حاضر كه نيروهاي موسوم به اتلاف خروج بخش عمده نيروهاي خود را از افغانستان براي پايان سال ۲۰۱۴ برنامهريزي نمودهاند. خروج ناتو از افغانستان وظايف و تدابير بيشتري را به عهده كشورهاي منطقه ميگذارد. در اين زمينه موضوع عضويت ناظر افغانستان در اين سازمان از سوي روسيه مطرح شده است. 

نكته حايز اهميت ديگر مرتبط با اين نشست ميزباني روسيه از مذاكرات ۱+۵ با ايران در مسكو طي روزهاي آينده است. در حاليكه مداكرات ۱+۵ و ايران در بغداد مواضع طرفين را براي همه شفافتر نموده است از مذاكرات مسكو انتظار ميرود كه به دور از فضاسازيهاي رسانهاي به نتايج ملموسي دست يابد.

 تعيين محل مسكو براي انجام اين مذاكرات وظيفه سنگيني به دوش دستگاه ديپلماسي روسيه و شخص ولاديمير پونين رئيسجمهور اين كشور ميگذارد و با توجه به نظارت فاحش موضع روسيه و چين با ساير اعضاء۱+۵ در مورد پرونده هستهاي ايران ديدار رؤساي جمهور چين، ايران و روسيه براي هماهنگي در اين زمينه شايسته توجه است. 

نكته آخر اينكه اين نشست امكان ديدار و تبادل نظر رئيسجمهور ايران با رؤساي كشورهاي بزرگ منطقه را فراهم ميكند. روسيه و چين به عنوان دو همكار اصلي ايران در منطقه ميتوانند روابط رو به گسترششان با ايران را در شرايط تحريك كه فرصت مناسبي براي اين دو كشور نيز فراهم نموده است به بحث بگذارند.

 هند و پاكستان نيز هر يك موضوعات عمدهاي در روابطشان با ايران همچون فروش نفت و احداث خط لوله انتقال گاز را دارند. ديدار با سران كشورهاي آسياي مركزي نيز به مرور روابط با كشورهايي را مساعدت مينمايد كه در اولويت سياست خارجي ايران قرار دارند. بدون ترديد رئيسجمهور ايران در اين اجلاس در كنار مسائل مورد علاقهاش چون حل و فصل مسائل جهان فرصتي خواهد يافت كه به تقويت نقش منطقهاي ايران و همچنين حل و فصل مسائل بينابين كشورهاي منطق بپردازد.

نويسنده: دكتر مهدي سنايي، دانشيار روابط بينالملل دانشگاه تهران، مدير مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24310