توصيه مطلب
۰
 
امثال و حكم روس
 

امثال و حكم روس
 
ایراس؛ تحقيق و كند و كاو در فرهنگ عامه و بازتاب آن در فرهنگ عمومي از مسائل بسيار مهم است كه ميتواند در پي بردن به احوال و آثار تمدن ملل ديگر و روشن كردن فرهنگ و تمدن اقوام گذشته كمك كند. يكي از عناصر و وجوه مهم فرهنگ عامه، امثال و حكم است. امثال و حكم از شالودههاي اصلي و اساسي هر فرهنگ و زبان است كه بارهاي گران سنتها، رسوم، آداب، تاريخ، منش و بينش هر ملتي را بر دوش ميكشد.

با كند و كاو در خصوص مفاهيم و مضامين مشترك و متفاوت در امثال و حكم ايراني و روسي ميتوان گامي استوار در راستاي تحقق آرمان تعامل فرهنگها و تمدانها برداشت و از ارتباط و تعامل بيشتر ميان دو ملت اصيل و نژادهاي ايران وروس سخن گفت.

- Апетит приходит во время еды.( اشتها هنگام صرف غذا ميآيد)
- از تو حركت ازر خدا بركت

- Бедность не порок.(تهيدستي عيب نيست)
- آدم ندار را سر نميبرند.

- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.(بدون تلاش نميتواني ماهي را از بركه بيرون بياوري)
- نابرده رنج گنج ميسر نميشود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

- Век живи, век учись.(يك قرن زندگي كن، يك قرن بياموز)
- ز گهواره تا گور دانش بجوي.

- Дружно не грузно, а врозь хоть брось.(اگر با هم باشيم سنگيني ندارد ولي جدايي را ولش كن)
آري بهاتفاق جهان ميتوان گرفت.منبع: فرهنگ امثال و حكم روسي به فارسي، نوشته دكتر مصطفي اسدي و دكتر غلامرضا پيروز؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36324