توصيه مطلب
۰
 
نشست بيست وپنجم
 

نشست بيست وپنجم
 

ايراس:بيست و پنجمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ايران با كشورهاي حاضر در اين حوزة جغرافيايي مبادرت كردند كه از جمله مهمترين موضوعات مطروحه در اين نشست ميتوان به كشف حوزه جديد گازي در درياي خزر، موقعيت آن و ميزان ارزش اين حوزه، احتمال تصويب قطعنامه مجازات منكرين كشتار ارامنه، انتخابات زودهنگام رياست جمهوري در اوستياي جنوبي، سفر آقاي احمدي نژاد، قرارداد يك ميلياردي نفتي بين ايران و روسيه، ناآرامي هاي قزاقستان،احداث خط لوله جديد ازبكستان به چين، عضويت غير دايم آذربايجان در شوراي امنيت، اعتراضات در روسيه به انتخابات دوماي ششم و مصوبات جديد در نشست پيمان امنيت جمعي اشاره كرد. شايان ذكر است كه در ابتداي اين نشست، بحث تخصصي در خصوص "تحولات داخلي اخير روسيه" و "ماهيت دموكراسي در روسيه"در حاشية اين نشست انجام و اعضاء شوراي نويسندگان ايراس به بحث و بررسي پيرامون اين موضوع پرداختند.

اعضاي شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس ضمن بحث پيرامون ماهيت دموكراسي در روسيه و اعتراضات اخير نسبت به نتايج انتخابات پارلماني روسيه، به ارائه نظرات خود در اين رابطه پرداختند. به عقيده كارشناسان ايراس دموكراسي در روسيه از نوع دموكراسي هدايت شده است و اين موضوع جامعه روسيه را به سمت تغيير ذائقه سياسي كشانده است.همانطور كه يكي از كارشناسان در اينباره اظهار داشت: جامعهاي كه در سال ۲۰۰۰ چنان حمايتي از پوتين و همكاران وي به عمل آورد، امروزه در خيابان هاي مسكو بعضا خواستار بركناري وي و تيم او هستند. در اين ميان احزاب رقيب و اپوزسيون نيز كماكان از اين ريزش استفاده لازم را خواهد برد. 

همانطور كه آمار انتخابات دوماي ششم هم تصديق ميكند احزابي مانند كمونيست و عدالت روسيه آراي بالاتري نسبت به سالهاي گذشته كسب كردهاند. در ادامه كارشناسان ايراس در اين بحث تخصصي ماهيت معترضين را اينگونه مورد بازشناسي قرار دادند كه اين گروه ها و دستهها به نوعي ميدانند چه نمي خواهند اما هنوز نتوانسته اند بر سر آنچه كه ميخواهند به توافق رسند.

ناآراميها در قزاقستان
در اين جلسه و در بخش بررسي اخبار مهم منطقه به ناآراميهاي اخير در ژانااوزن قزاقستان اشاره شد و كارشناسان از شكلگيري نوعي بنيادگرايي اسلامي در قزاقستان خبر دادند و به عقيده ايشان اين ناآراميها از يك اعتراض صنفي در حال تبديل شدن به يك اعتراضي همه گير و اجتماعي است. به عقيده كارشناسان در ايراس بايد سمت و سوي اين ناآراميها به دقت مورد مطالعه قرار گيرد و وجود دخالتهاي خارجي در اين ناآراميها و جهت دهي به اعتراضات مورد بررسي قرار گيرد. 

نشست اخير كشورهاي عضو پيمان امنيت جمعي
چندي پيش در بيانيه پاياني نشست سازمان پيمان امنيت جمعي در مسكو، حضور كشور ثالث در منطقه و احداث پايگاه، منوط به اجازه تمامي هفت كشور عضو اين پيمان منطقهاي شد. همانطور كه كارشناسان ايراس تاكيد كردند نقطهي مهم اين بيانيه آن است كه كشورهاي عضو پيمان امنيت جمعي ميتوانند پايگاههاي متعدد نظامي احداث نمايند ولي پايگاهي كه حضور كشور ثالثي در آن مطرح باشد، بايستي موافقت تمامي كشورهاي پيمان امنيت دسته جمعي را نيز همراه خود داشته باشد. 

همچنين در نشست كشورهاي مشترك المنافع، سران كشورهاي همسود ضمن بررسي حضور پايگاههاي نظامي در كشورهاي منطقه در مورد همكاريهاي چند جانبه اين كشورها در زمينه سياسي و اقتصادي و فرهنگي تبادل نظر كردند. "ديميتري ميدويديف" در اين اجلاس در ارتباط با حضور پايگاههاي نظامي آمريكا گفت: توافق بر سر ماناس كه آمريكا در آن حضور دارد، قبل از روي كار آمدن اتمبايف صورت گرفته است.
 
همه ما اين را ميدانيم كه تصميم درباره پايگاههاي نظامي خارجي در كشورهاي عضو پيمان براي تحكيم مواضع سازمان بسيار مهم است. طبق اين اخبار كه در جلسه بازگو شد تحليلگران ايراس، نتيجهي چنين مصوبهاي را سختتر شدن شرايط و بالاتر رفتن قيمت حضور كشورهاي غربي به خصوص آمريكا در منطقه و نفوذ روسيه بر قلمرو شوروي سابق دانستند.

احتمال تصويب ممنوعيت انكار نسلكشي ارامنه در فرانسه
كارشناسان ايراس با اشاره به اين خبر كه نمایندگان پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب رساندند و بر اساس آن کشتار ارامنه توسط ترکها، نسل کشی بوده و انکار آن جرم محسوب میشود به پيآمد هاي اين مصوبه و بررسي روابط تركيه با فرانسه آذربايجان و ارمنستان پرداختند. بر اساس این قانون انکار نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط ارتش عثمانی جرم بوده و انکار آن مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت جریمه تا ۴۵ هزار یورو خواهد داشت.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24516