توصيه مطلب
۱
 
انتشار کتاب "دکترین نظامی روسیه"
 

انتشار کتاب "دکترین نظامی روسیه"
 

ایراس: کتاب دکترین نظامی روسیه به قلم آقای دکتر جهانگیر کرمی، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و موسسه مطالعات ایراس در انتشارات مرکز تدوین متون درسی سپاه و دانشگاه امام حسین(ع) منتشر شد. دکترین نظامی به عنوان روح حاکم بر شاکله کلی بقاء و امنیت ملی یک کشور، با درک و فهم تهدید ها و ترسیم تصاویر آینده از یک جنگ احتمالی، به آموزش ها،مانورها تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای بازدارندگی یا درگیر شدن در آن پرداخته و استراژی های نظامی،عملیاتی و فنون و تاکتیک های لازم را در نظر می گیرد تا تمام بخش های ادراکی، تصمیم ساز و اجرائی و عملیاتی را پیرامون یک وظیفه بزرگ ( حفظ موجودیت ملی) به هم پیوند زند. از این رو، آئین نظامی هر کشوری ( با هر عنوان که از آن یاد شود ) در واقع فراتر از بوروکراسی نظامی و ساختار های موجود در قالب یک سری مفاهیم عمده برای هم زبانی، اجراء و درک همدلانه از بالا تا پائین یک نظام سیاسی بیان می شود. 

در اين کتاب، به بررسي تحولات دكترين نظامي روسيه از اوان شكلگيري آن در دوره تزار و سپس دوره كمونيسم تا دوره كنوني پرداخته ميشودو هدف آن است كه با مطالعه دگرگوني هاي متون دكتريني و اصول و مفاهيم اساسي يكي از بزرگترين قدرتهاي نظامي سده بيستم، دانشجویان دوره های سیاسی و نظامی با محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران آشنا شده و به فهم بهتر دكترين نظامي براي جمهوري اسلامي ايران کمک بشود. دكترين نظامي روسيه بويژه از آن جهت اهميت دارد كه طي تمام دوره حاكميت هفتاد ساله نظام كمونيستي، دكترين نظامي بالاترين سندي بودكه اصول، خطمشيها و سياستهاي كشور را تعيين مينموده است؛ اگرچه در روسيه جديد (۲۰۰۵-۱۹۹۱) تا حدودی از اهميت سند مذكور كاسته شده است. 

در فصل نخست به مفهوم و جايگاه دكترين نظامي در روسيه پرداخته شده است. هدف اصلي در اين بخش آن است كه با ارائه تعاريف مختلف از مفهوم دكترين نظامي، جايگاه و اهميت اين موضوع در چارچوب سياست هاي كلان امنيتي و دفاعي اين كشور و نيز در چارچوب ساختار و سازمان نظامي براي خوانندگان محترم روشن تر شود. اين موضوع به ويژه با توجه به جايگاه آن در دوره هفتاد ساله كمونيم بسيار اهميت دارد. در فصل دوم، تحولات دكترين نظامي در دوره شوروي و تعامل آن با جريانات داخلي و نيز پديده ها و اتفاقات خارجي نظير جنگ جهاني دوم و رقابت هاي دوره جنگ سرد مطرح شده و نگارنده كوشيده است از منظري تاريخي – تحليلي سير تكويني و تكامل مفهوم دكترين نظامي در نظام ايدئولوژيك اتحاد شوروي را بررسي نموده و شمايي روشن را از مجموعه اسناد و مطالعات اين دوره تا زمان اصلاحات و نيز حوادث اين دوره و پيامدهاي دكترين آن ارائه كند. 

فصل سوم، دكترين نظامي روسيه جديد را از زمان فروپاشي شوروي در سال ۱۹۹۱ و تغييرات آن را در زمان هاي مختلف بيان مي كند. اين بخش اصلي ترين و مهم ترين بخش به لحاظ سير تحول دكترين نظامي روسيه است؛ زيرا هم معاصرات و هم اينكه پيامدهاي آن براي كشور ما نيز مهم مي باشد. به واقع، آنچه كه در هفده سال اخير در داخل و خارج روسيه شكل گرفته، براي خواننده ايراني امري جالب و درس آموز است. اما تحولات دكترين نظامي هسته اي روسيه موضوعي است كه عنوان فصل چهارم اثر حاضر را به خود اختصاص داده و ماهيت مباحث هسته اي خودبخود نيازمند يك بحث مستقل مي باشد تا در آن منطق استفاده از سلاح هسته اي براي بازدارندگي يا اقدام روشن شود. در اين بخش دكترين هسته اي دوره شوروي و روسيه جديد يكجا مورد بررسي قرار گرفته و به آخرين تحولات آن توجه شده است. 

موضوع فصل پنجم، جنگ آينده در دكترين نظامي روسيه است. اين موضوع جايگاه مهمي در اسناد دكترين مسكو داشته و بويژه دغدغه اصلي بسياري از طراحان و نگارندگان چنين اسنادي بوده است و سرانجام مجادله هجومي و دفاعي در دكترين نظامي اين كشور در فصل ششم پرداخته شده است و اين موضوعي است كه همواره گريبانگير دكترين نظامي روسيه از دوره تزار تا امروز بوده است.در پايان نيز سه سند اصلي دكترين نظامي روسيه در سال هاي ۱۹۹۳، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ كه هر يك تحول مهمي در سياست هاي دفاعي و امنيتي اين كشور بوده اند آمده است تا علاقمندان به اين مباحث چارچوب كلي اين اسناد را مطالعه نموده و منطق ان را به لحاظ شكلي و محتوايي درك كنند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24641