توصيه مطلب
۰
 
عصر جدید روابط ایران و روسیه
 

عصر جدید روابط ایران و روسیه
 

ایراس؛ با اعلام نام دکتر «مهدی سنایی»، بهعنوان سفیر ایران در روسیه، کارشناسان امیدوارند عصر جدیدی در روابط ایران و روسیه آغاز شود. در شرح حال او ذکر شده که وی متولد ۱۳۴۷ در نهاوند و نماینده این شهر در دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و دانشیار روابط بینالملل دانشگاه تهران است. همچنین از وی به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (دو دوره)، ریاست مرکز ایراس (تنها مرکز مطالعات غیردولتی روابط ایران و اوراسیا) رایزن فرهنگی سابق ایران در قزاقستان و روسیه، رییس انستیتوی فرهنگی سازمان منطقهای اکو، مدیر گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رییس گروه پارلمانی ایران با روسیه، قزاقستان، ازبکستان و اوکراین یاد میشود. 

این سوابق در میان سفرای تاریخ طولانی سیاسی ایران و روسیه، به سنایی جایگاه خاصی میدهد و کارشناسان را امیدوار میکند که دوران جدیدی در روابط بین دو کشور در حال شکلگرفتن باشد.  با نگاهی به تاریخ روابط بین ایران و روسیه از دوره صفویه تاکنون، تعداد کسانی که بهعنوان سفیر به روسیه فرستاده شده و به زبان روسی مسلط بودهاند، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد. در صورتی که سفرای روس در ایران برعکس، اکثرا نهتنها زبان فارسی را بهخوبی میدانستند بلکه از مشاورانی بهره میبردند که اکثرا ایرانشناسان برجسته روسیه بودند. در حالی که روسیه چه قبل از حکومت کمونیستها و چه در زمان آنها و چه امروزه، از تجربه استادان دهها دانشگاه و انستیتوی تحقیقاتی ایرانشناسی و شرقشناسی برای تربیت نیروی اعزامی به سفارتخانه و کنسولگریهای خود بهره میبرد، سمتها در سفارتخانههای ایران در سنپترزبورگ و مسکو اکثرا توسط افرادی پر میشد که نه فقط زبان روسی نمیدانستند بلکه بعضا کوچکترین اطلاعاتی درباره روسیه نداشتند. 

سالهاست که در حدود ۱۶ دانشگاه روسیه دانشجویان نهفقط زبان فارسی میآموزند بلکه در زمینه فرهنگ، تاریخ و حتی وضعیت اقتصادی ایران کارشناس شده و سپس یا خود به ایران اعزام میشوند و در سفارت روسیه فعالیت میکنند یا به کادر سفارت مشورت میدهند. آشنا نبودن کادر سفارت ایران در روسیه با زبان روسی باعث میشد که آسیبهایی به منافع ایران وارد شود. روسها برای کسانی که زبان روسی را میدانند، حرمت بیشتری قایلند و همین باعث میشود در برخوردها صمیمیت بیشتری به خرج دهند. 

ندانستن آداب و فرهنگ آنها نیز باعث میشود در مواردی سوءتعبیرهایی پیش بیاید که جبران آن دشوار باشد. مثلا اگر شما دستهگلی به تعداد زوج به یک فرد روس اهدا کنید از سوی وی به عنوان بدخواهی شما تلقی میشود و نه احترام و نشاندادن علاقه. 

سنایی در دوران خدمتش در روسیه بهعنوان رایزن فرهنگی، با آیندهنگری و علاقهمندی برای خدمت به ایران، مطالعات وسیعی در زمینه روسیهشناسی داشت و اطلاعات گستردهای درباره بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین مهرههای کلیدی این کشور به دست آورد و پس از بازگشت به ایران با راهاندازی مرکز پژوهشی «ایراس»، دامنه اطلاعات را گستردهتر کرد بهطوری که امروزه میتوان او را یک روسشناس مطلع دانست که با زاویههای پیدا و پنهان سیاسی روسیه آشناست. 

انتخابهای دولت تدبیر و امید اگرچه این امیدواری را در میان ایرانیان و حتی علاقهمندان به کشورمان در سایر کشورها پدید آورده که ظرفیتهای بالقوه بیشمار کشورمان بار دیگر به منصه ظهور برسد اما این انتخابها در دستگاه دیپلماسی، پتانسیل افزونتری را پدید آورده است. این روند را به فال نیک گرفته و به انتظار اثرات مثبت آن بر منافع ملی ایران میمانیم.

نویسنده: سیروس برزو، استاد پیشین دانشگاه مسکو؛

Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه شرق
کد خبر: 32885