توصيه مطلب
۰
 
ماهنامه شماره 22 (فروردين و ارديبهشت 1388)
 

ماهنامه شماره 22 (فروردين و ارديبهشت  1388)
 

فهرست مطالب

چرايي و چگونگي تعاملات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با روسيه 
نويسنده: ابوذر ابراهيمي ترکمان 

رويکردهاي موجود در روابط ايران و روسيه و تاثير آن بر فضاي جهاني انرژي 
نويسنده: شعيب بهمن 

تغيير قانون اساسي روسيه و شائبههاي بازگشت پوتين به رأس قدرت 
نويسنده: عليرضا نوري 

اصلاحات قانون اساسي جمهوري آذربايجان: ضرورت يا موروثي كردن قدرت؟ 
نويسنده: سيدرضا ميرمحمدي 

ريشهها و ابعاد رويارويي آمريکا و روسيه در قفقاز 
نويسنده: پروانه زارع ميلاجردي و ميترا بمانا 

استراتژي مهار چهارگانه 
نويسنده: محمد خاكي نهاد 

انقلابهاي رنگي در جمهوريهاي پساشوروي از آغاز تا امروز 
نويسنده: فاطمه عطري

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 381