توصيه مطلب
۲
 
دختر سروان
 

"الكساندر پوشكين" از شعراي شهير روس است كه آثار ارزشمند فراواني را از خود به جاي گذاشته است. "دختر سروان" يكي از آثار مهم وي در ادبيات روسيه به حساب مي آيد.
دختر سروان
 
ايراس؛  "دختر سروان" اثري ماندگار از شاعر نامدار روس "الكساندر پوشكين" است كه در آن داستان ها و روايت هاي گوناگوني هم چون "گروهبان گارد"، "راهنما"، "دوئل"، "عشق" و ... بيان شده است.

"خواننده عزيزم، آن چه پيش روي تو است يكي از نخستين رمان تاريخي روسي، زير قلم بزرگترين نويسنده روس. اين نه صرفا يك اثر تاريخي مهم، كه شاهكار نثر روسي است، شاهكار يك نابغه كه براي نخستين بار در زبان روسي از انساني معمولي با زباني متداول و مردمي سخن مي گويد، و همزمان آن را تا منتها درجه زيبايي شناسي برمي كشد."

آن چه خوانديد بخشي از يادداشت "حمیدرضا آتش برآب" مترجم این اثر است كه در كتاب "دختر سروان" آمده است. با هم به خواندن قسمتي از اين اثر مي نشينيم:

"من بي نهايت خوشبخت تر از آني بودم كه بخواهم كينه اي از شوابرين داشته باشم.بنابراين شفاعت شوابرين را كردم و فرمانده مهربان ما هم البته با رضايت همسرش او را آزاد كرد. شوابرين پيش من آمد و از اتفاقي كه افتاد بود، اظهار تاسف كرد. به گناه خودش اعتراف كرد و از من خواست گذشته ها را فراموش كنم. من هم كه ذاتا كينه اي نبودم، صادقانه اورا بخشيدم و درگيري و زخمي را كه به من زده بود، فراموش كردم. و افتراي او را به حساب سرخوردگي از غرور لگد مال شده و شكست عشقي اش گذاشتم و خيلي با فروتني از رقيب بد اقبالم عذرخواهي كردم."


منبع: دختر سروان، الكساندر پوشكين. ترجمه حميد رضا آتش برآب. انتشارات هرمس.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36728