توصيه مطلب
۰
 
انتشار كتاب «سياست خارجي روسيه در دورة پوتين؛ اصول و روندها»
 

انتشار كتاب «سياست خارجي روسيه در دورة پوتين؛ اصول و روندها»
 

ايراس: چاپ نخست كتاب «سياست خارجي روسيه در دورة پوتين؛ اصول و روندها» تأليف آقاي عليرضا نوري از سوي انتشارات دانشگاه امام حسين (ع) منتشر و در اختيار علاقهمندان قرار گرفت. نويسنده در مقدمة اين اثر با اشاره به اينكه فرآيند تصميمسازي خارجي روسيه در دهة ۱۹۹۰ دچار نابساماني شده و اين عرصه با بحرانهاي مختلف مفهومي، نهادي و هويتي مواجه بود، بر تحول در اين عرصه در دورة پوتين از آرمانگرايي به واقعگرايي، از بيثباتي به ثبات نسبي و از رهيافتهاي غيرعقلايي به نسبتاً عقلايي تأكيد دارد. 

در باب چرايي سامانيابي فرآيند و نتايج سياست خارجي روسيه در اين دوره نيز نويسنده بر اين باور است كه التفات پوتين به ضرورت بودگيِ «اجماع» داخلي در خصوص اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي و بايستگيِ «سازگاري» اين اهداف و سازوكارها با الزامات شرايطِ جديد محيط بينالملل، كه فقدان اين دو عامل از مهمترين ضعفهاي اين حوزه در دورة يلتسين بود، بيشترين تأثير را در خروج اين سياست از وضعيت نامطلوب و نيل آن به وضعيتِ نسبتاً مطلوب داشته است. 

بر اين اساس، در فصل اول اين كتاب و به عنوان مقدمه، مروري مختصر از تحولات گفتماني سياست خارجي روسيه از ابتداي دهة ۱۹۹۰ تا دورة پوتين به دست داده و در فصل دوم طي سه بخش به تعريف نظري و كاربردي مفاهيم اصلي تحقيق (عملگرائي، اجماع و سازگاري) مبادرت شده است. فصل سوم به بررسي رويههاي معطوف به شكلگيري اجماع در سياست خارجي پوتين اختصاص دارد كه به اين منظور طي سه بخش، تأثير راهبرد تمركز قدرتِ پوتين در قالبِ يك شيوة رهبري بر سه متغيرِ اصلي داخلي تأثيرگذار بر فرآيند سياستگذاري خارجي (نهادي، مدني و نقشي) مورد بررسي قرار گرفته است. 

در فصل چهارم اين نوشتار، تأثير رويكرد عملگرايانة پوتين بر نحوة سازگاري اهداف سياست خارجي و سازوكارهاي اجراي اين اهداف با هنجارهاي ناشي از سه متغير مهم سيستميِ محدودسازِ محيط خارجي (ساختار نظام بينالملل، مشاركت خارجي و جايگاه ساختاري) در قالب سه بخش ارزيابي شده است. فصل پنجم به نتيجهگيري اختصاص داده شده و طي دو بخش كارآمدي تصميمات و سياستهاي پوتين در تحقق اجماع داخلي و سازگاري خارجي و به تبع آن افزايش تحققپذيري اهداف سياست خارجي روسيه در عرصههاي منطقهاي و بينالملل مورد بررسي قرار گرفته است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24630