توصيه مطلب
۰
 
وضعيت نظامي آذربايجان
 

وضعيت نظامي آذربايجان
 

وضعيت نظامي جمهوري آذربايجان
- كل نيروهاي مسلح ۶۶۴۹۰ نفر فعال
- دوره خدمت سربازي ۱۷ ماه، ولي براي نيروي زميني قابل تمديد است.
- ذخيره: حدود ۳۰۰ هزار نفر با فراخوان خدمت ۱۵ سال به بالا
ارتش ۵۶۸۴ نفر
۵ ستاد فرماندهي لشگر زميني، ۲۳ تيپ منطقه نظامي، ۲ تيپ توپخانه (شامل - يك پرتابگر چندگانه راكتي)

نيروي دريايي
- پرسنل ۱۷۵۰ نفر
- پايگاه: باكو
- جنگنده هاي گشتي و ساحلي
- هواپيماي گشتي ۶ فروند : ۱ تورك، ۱ اوسا( ۲بدون موشك زمين به زمين)، ۲استنكا پي اف اي، ۱ ژوك پي سي آي اسوتلياك پي سي آي
- مين جنگي ۵ فروند: ۳ سونيا ام اس سي، ۲ يوگنيا ام اس اي
۲ ويدرا ؛ tps آمفيبيوس ۴ فروند: ۲ پولنوچيني ال اس ام ظرفيت ۱۸۰
پشتيباني و ساير موارد ۲ فروند: ۱ واديم پوپوف (تحقيقاتي)، ۱ بالرين اوري وايف
(تحقيقاتي)

نيروي هوايي و دفاع هوايي
- پرسنل ۷۹۰۰ نفر
نيروهاي نظامي خارج از كشور
سازمان ملل و پاسدار صلح:
- افغانستان(ايساف): ۱۵۰ نفر
- عراق (پاسدار صلح): ۱۵۰ نفر
- صربستان و مونته نگرو(كورفو ۲): ۳۴ نفر

شبه نظامي
حدود ۱۵۰۰۰ نفر
- ميليشيا (وزارت كشور): بيش از ۱۰۰۰۰ نفر
- نيروهاي مرزباني (وزارت كشور): حدود ۵۰۰۰ نفر
نيروهاي مخالف
گروههاي مسلح ارمني
- حدود ۱۸۰۰۰ نفر در ناگورني قرهباغ، شايد ۴۰۰۰۰ نفر در حالت تحرك (شامل ۸۰۰۰ نفر پرسنل ارمني)

منبع: كتاب سبز آذربايجان

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24450