توصيه مطلب
۰
 
انتشار كتاب "دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران"
 

انتشار كتاب "دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران"
 

ايراس: چاپ نخست کتاب «دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران» به قلم بهرام امیراحمدیان و مهناز گودرزی از سوی نشر قومس چاپ و روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایبنا، این کتاب به بررسی امنیت ملی دریای خزر، جنبههای استراتژیکی منطقه، روابط خارجی ایران و روسیه و تاثیر خزر بر روابط روسیه و ایران پرداخته است. در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: «دریای خزر اگرچه محیطی بسته در دوره جنگ سرد بود، ولی پس از جنگ سرد به منطقهای قابل توجه تبدیل شده است. در این محیط بازیگرانی با منافع گوناگون و گاه متضاد به ایفای نقش پرداختهاند. آنچه این عرصه را با چالش مواجه ساخته، بازیگران فرا منطقهایاند که در راستای تامین منافع بازیگران منطقه یا تحدید کننده امنیت و منافع آنها هستند که در هر دو صورت تضاد در منافع و تفاوت های منافع ملی هر یک از بازیگران، دشواریهایی را پدید آورده است.» 

این اثر در شش فصل با عنوانهای «امنیت و سیاست خارجی»، «تهدیدهای امنیتی در دریای خزر»، «رویکرد امنیتی روسیه در دریای خزر »، «دریای خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، «رویکردهای امنیتی روسیه در دریای خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» و «نتیجهگیری و راهکارها» تنظیم شده است. به عقیده نویسنده این اثر، «دریای خزر که در دوره جنگ سرد دریایی ایرانی ـ شوروی بود، اکنون نه تنها به دریایی برای پنج کشور تبدیل شده، بلکه به سبب منابع هیدروکربوری آن از یک سو و اهمیت ژئواستراتژیکی آن از سوی دیگر، بدان اهمیت بسیار بخشیده است. روسیه که زمانی نه چندان دور امکان حضور گستردهتر شریک خود ایران را در این پهنه آبی برنمیتافت،اکنون شاهد حضور بازیگرانی است که در کنار دولتهای ملی، منافع خود را در آن جستجو میکنند. به همین سبب دریای خزر به علت واقع شدن در میان دو منطقه حساس و استراتژیک قفقاز در غرب و آسیای مرکزی در شرق، اهمیتی قابل توجه کسب کرده است که حساسیت روسیه را در تامین امنیت مرزهای پرتنش جنوبی و جنوب غربی خود برانگیخته است. 

ایران در جنوب این پهنه آبی به علت سابقه تاریخی بهرهبرداری از آن و مرزهای طولانی خود نگرانیهایی برای منافع ملی خود دارد. از این رو هم روسیه در شمال و هم ایران در جنوب، مسائل دریای خزر را از نزدیک نظاره میکنند و برای گام برداشتن در تامین امنیت ملی راههای مورد نظر خود را طی میکنند که گاهی با یکدیگر همسو نیست.» از دیگر مباحث این اثر میتوان به جایگاه امنیت در سیاست خارجی روسیه، فدراسیون روسیه با تاکید بر دوران پوتین، حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر، موقعیت جغرافیایی دریای خزر، منابع موجود در دریای خزر، حضور بازیگران فرامنطقهای در حوزه خزر، نظامیگری در دریای خزر، سیاست امنیتی ایران، روابط ایران و روسیه عوامل و موانع همکاریهای ایران و روسیه و مسیرهای انتقال نفت و گاز اشاره کرد. چاپ نخست کتاب «دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه،۳۰۰ صفحه و بهای ۵۵۰۰۰ ریال بر پیشخان کتابفروشیها قرار گرفته است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24648