توصيه مطلب
۱
 
وضعيت نظامي بلاروس
 

وضعيت نظامي بلاروس
 

جمهوري بلاروس به عنوان سومين كشور صنعتي شوروي سابق، يكي از توانمندترين قدرتهاي نظامي شوروي سابق از نظر امكانات و تجهيزات نظامي و دفاعي محسوب مي گردد. الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهور كنوني بلاروس به دنبال انتخابات به عنوان رئيس جمهور اين كشور در سال۱۹۹۴ ، كليه تسليحات اتمي اين كشور را به روسيه تحويل داد. 

اين در حالي است كه اين جمهوري يكي از ۴ جمهوري داراي سلاحهاي اتمي شوروي سابق محسوب ميشد. علاوه بر اين، وي با اعلام بلاروس به عنوان كشور غيراتمي و عاري از سلاحهاي اتمي، پيشنهاد نمود منطقه اروپاي شرقي بعنوان منطقه عاري از سلاحهاي اتمي به رسميت شناخته شود و در اين راه تلاشهاي زيادي نمود ولي توفيق چنداني بدست نياورد.
 
جمهوري بلاروس با توجه به توانمنديهاي صنعتي و علمي و فني خود، يكي از توليد كنندگان اصلي سيستمهاي ضد هوائي ب ه شمار رفته و از امكانات قابل توجه براي ساخت سيستمهاي ضد موشكي برخوردار مي باشد و در همين زمينه نيز داراي چندين دانشكده در رشته هاي مهندسي، طراحي، آموزش، توليد و خدمات پس از فروش تجهيزات دفاع ضد هوائي مي باشد. 

ستاد مشترك نيروهاي مسلح بلاروس نيز در سال ۲۰۰۱ تأسيس گرديد. در سال ۲۰۰۶ بودجه دفاعي ۴/۱% GDP اين كشور را به خود اختصاص داد كه در سال ۱۹۹۲ هزينههاي نظامي اين كشور ۸% مجموع هزينه هاي كشور را به خود اختصاص داده بود. 

بلاروس داراي نيروهاي نظامي زير مي باشد:
-۱ نيروي زميني؛
-۲ نيروي هوائي و دفاع هوائي؛ 

اين كشور به علت محصور بودن در خشكي و با توجه به اينكه داراي ساحل نمي باشد، نيروي دريائي ندارد.
 
مدت سربازي اجباري ۱۸ ماه بوده كه افراد بين ۱۸ تا ۲۷ سالگي بايد خدمت سربازي را به انجام برسانند . نيروي نظامي در دسترس براي خدمت نظامي شامل مردها بين ۱۸ تا ۴۹ سال ۲ ميليون و ۵۲۰ هزار نفر و زنها بين ۱۸ تا ۴۹ سال ۲ ميليون ۵۶۴ هزار نفر مي باشند.
 
جمهوري بلاروس عض و طرح مشاركت براي صلح ن اتو نيز بوده با ناتو همكاري مي نمايد. همچنين اين كشور عضو فعال سازمان امنيت دسته جمعي مي باشد .علاوه براين، روسيه و بلاروس در چارچوب اتحاد روسيه و بلاروس، داراي قراردادهاي خاصي در زمينه دفاعي هوائي مشترك مي باشند.

سلاحهاي هستهاي
اگرچه هدف بلاروس آن بود تا به يك كشور بي طرف و عاري از سلاح هستهاي تبديل شود، اما واقعيت اين است كه حداقل نيمي از نيروهاي نظامي مستقر در خاك قرار داشتند كه جهت كليه مقاصد عملي در دست كشورهاي همسود، اين كشور تحت فرماندهي مسكو باقيمانده بود.
 
در مارس ۱۹۹۲ پارلمان بلاروس تصميم خود مبني بر تشكيل نيروهاي مسلح خودي را اعلام نمود. طبق تصميم جديد قرار شد ظرف مدت دو سال تعداد نفرات ارتش به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر تقليل يابد.
 
در خصوص موقعيت هستهاي بلاروس مطالب زير قابل ذكر مي باشند: 

الف) برچيده شدن سلاحهاي هستهاي تاكتيكي

اي فروپاشي رسمي اتحاد شوروي در دسامبر۱۹۹۱، توجه اصلي دولتهاي غربي بر انبار هستهاي امپراتوري پيشين متمركز شد. بلاروس از جمله چهار جمهوري شوروي بود كه از سلاحهاي هستهاي برخوردار گرديد. حذف اين سلاحها در اعلاميه استقلال و وضعيت عاري از سلاح هسته اي اين جمهوري پيش بيني گرديده بود.
 
به دنبال مباحثات طولاني در داخل و تحت فشار غرب، پارلمان بلاروس تصميم به حذف كليه سلاحهاي هستهاي تاكتيكي و استراتژيكي از خاك اين كشور گرفت. بالاخره تا اول ژوئيه ۱۹۹۲ كليه سلاحهاي هستهاي كوتاه برد يا تاكتيكي از جمهوريهاي بلاروس، اكراين و قزاقستان به روسيه بازگردانيده شده و روسيه نيز موظف به انهدام آنها گشت.
 
ب) سلاحهاي استراتژيك
در ارتباط با سلاح هستهاي استراتژيك، موافقتنامه اي بين آمريكا و چهار جمهوري هستهاي شوروي سابق در ليسبون پرتغال به امضا رسيد. براساس مفاد اين موافقتنامه، بلاروس، قزاقستان و اكراين مي بايست كليه كلاهكهاي هستهاي استراتژيك خود را منهدم ساخته و يا به روسيه منتقل كنند و دركوتاه ترين زمان ممكن با پيمان سال ۱۹۶۸ عدم گسترش سلاحهاي هستهاي موافقت مينمودند.
 
اين موافقتنامه گام مهمي بود در اجراي پيمان كاهش سلاحهاي هستهاي استراتژيك (استارت) كه بين بوش و گورباچف در ژ وئيه سال ۱۹۹۱ يعني پنج ماه قبل از فروپاشي اتحاد شوروي به امضاء رسيده بود. 

پيمان استارت ميبايست قبل از اجرا به تصويب دولتهاي امريكا و چهاركشور فوق مي رسيد. با توجه به تصويب پيمان مزبور، كلاههاي هستهاي، موشكها و بمب افكنهاي بلاروس، قزاقستان و اكراين مي بايست طي يك دوره هفت ساله از بين بروند.
 
جمهوريهاي اخيرالذكر در مقابل حذف سلاحهاي هستهاي خود، خواهان ضمانتهاي بين المللي پيرامون حفظ امنيت خود و نيز كمكهاي فني و مالي جهت انهدام اين سلاحها شده و وزير خارجه وقت بلاروس هشدار داد: روند حذف سلاحهاي هستهاي استراتژيك از بلاروس درصورت عد م ارائه كمكهاي مورد نياز از سوي غرب، ميتواند كند گردد.

تصويب پيمان استارت به علت حاكم بودن جو دوستي در روابط آمريكا بلاروس فوراً نتيجه داد. با تصويب پيمان مزبور از سوي شورايعالي بلاروس، آمريكا قول داد ضمانتهاي امنيتي بلاروس را فراهم نمايد.
 
يك هفته بعد، امريكا در روابط خود با بلاروس مزاياي كشورهاي كامله الوداد را براي اين كشور قائل گرديد ولي پس از ايجاد اختلافات سياسي بين دو كشور، اين شرايط حذف و علاوه بر آن موانع زيادي در زمينه تجارت و حتي رفت و آمدهاي مقامات دو كشور ايجاد گرديد.
 
منبع: كتاب سبز بلاروس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24486