توصيه مطلب
۰
 
ضرورت انجام گفت‌وگوی سازنده در سازمان‌ملل در مورد ایمنی اکولوژی خزر
 

ايراس: در همایش نمایندگان دولتهای ساحلی خزر در عشقآباد، طرف ترکمن پیشنهاد گفتوگوی سازنده در سازمان ملل در مورد مسائل زیستمحیطی خزر را مطرح کرد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ شرکتکنندگان در این سمینار که نمایندگان کشورهای ساحلی خزر بودند، در روند گفتوگوهای خود شرایط اضطراری، بلایای طبیعی، جلوگیری از عواقب وخیم مسائل زیست محیطی و وضعیت این دریا را بررسی کردند.

دریای خزر یکی عمدهترین منابع انرژی و تولید مواد هیدروکربنی در جهان است و بررسی مسائل زیست محیطی یکی از مسائل کلیدی این منبع عظیم انرژی است. نماینده ترکمنستان در این همایش عنوان کرد که عشقآباد نیز یکی از تولیدکنندگان و صادر کنندگان مواد هیدروکربنی از این دریا است ضمن این که باید توجه ویژهای به مسائل زیست محیطی آن در سطح سازمان ملل انجام شود.

وی افزود: این دریا یکی از نمادهای عینی اقتصادی برای جهان و دولتهای ساحلی خزر میباشد و جلوگیری از عواقب وخیم مسائل زیست محیطی و توازن اکولوژیکی خزر و حفاظت از اکولوژی این منبع عظیم از جمله مسائلی است که باید به آن توجه ویژه شود و از عوامل آلودهکننده دریای خزر جلوگیری شود.

در این رابطه توسعه ذخایر هیدروکربنی در دریای خزر و مناطق اطراف، تراکم جمعیتی و صنعتی و توسعه کشاورزی در رودخانههای اطراف از جمله مسائلی است که باید بررسی شود. قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ایران و آذربایجان کشورهای ساحلی خزر میباشند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30730