توصيه مطلب
۰
 
نشست هشتم
 

نشست هشتم
 

ايراس: هشتمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ايران با كشورهاي حاضر در اين حوزة جغرافيايي مبادرت كردند. در اين نشست، موضوعات مختلفي مطرح شد كه از جمله اهم آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد؛ 

ناآراميها و تحولات قدرت در قرقيزستان
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس نيز مانند ساير رسانهها و مراكز مطالعاتي بيشتر تمركز خود را در نشست هشتم اين شورا به بررسي آخرين تحولات قرقيزستان به ويژه تغيير سريع قدرت در اين كشور آسياي مركزي اختصاص دادند. 

كارشناسان ايراس، با اشاره به وجود عوامل متعدد داخلي و خارجي در بروز اين تحول، عمدهترين متغير داخلي در اين زمينه را عدم توان دولت باقييف به عمل به وعدههاي خود براي بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي از يك سو و آلوده شدن وي و خانوادة او به فساد اقتصادي عنوان كردند. 

اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس رقابت روسيه و امريكا بر سر كنترل رفتارهاي خارجي قرقيزستان را نيز مهمترين علت خارجي ناآراميهاي اخير در اين كشور دانسته و دخالت مسكو در بروز و وقوع اين تحول را غيرقابل ترديد عنوان كردند. 

بروز برخي تنشها در روابط تاجيكستان و ازبكستان
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با تأييد بروز برخي تنشها در روابط تاجيكستان و ازبكستان طي ماههاي اخير، يكي از دلايل عمدة اين مسئله را افزون شدن تلاشهاي تاجيكستان براي ساخت و به مرحلة اجرا درآوردن پروژههاي سدسازي خود عنوان كردند كه همواره با مخالفتهاي ازبكستان روبهرو بوده است. 

به باور كارشناسان مؤسسه ايراس، يكي از دلايل عمدة مخالفت ازبكستان با اين پروژهها تشديد مشكلات اين كشور در زمينة تأمين آب مورد نياز خود براي استفاده در مزارع كشاورزي اين كشور به تبع ذخيرسازي آب پشت سدهاي تاجيكستان و قرقيزستان است.

انفجارهاي متروي مسكو و تبعات
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با بررسي ابعاد و پيامدهاي انفجارهاي متروي مسكو، ضمن تأكيد بر اينكه وقوع اين حوادث دليل روشني بر ناكارآمدي سياستهاي مسكو براي مهار ابعاد خشونتهاي ناشي از قفقاز شمالي بوده، از جمله مهمترين پيامدهاي اين حوادث را تشديد روحية اسلامستيزي در جامعة روسيه به ويژه نزد گروههاي نژادپرست اين كشور دانستند. 

در همين راستا به اين نكته شد كه با توجه به اينكه دو بمبگذار انتحاري متروي مسكو زنهاي محجبة قفقازي بودهاند، فشار بر زنان محجبه از جمله دانشجويان كشورهاي مسلمان افزايش ملموسي يافته است.

تنش بين آذربايجان و ارمنستان
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با اشاره به انتشار اخباري در رسانههاي آذري مبني بر آمادگي دولت اين كشور براي توسل به نيروي نظامي براي حل نهايي مسئلة قرهباغ در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات، حجم اين اخبار را نسبت به ماههاي پيشين افزونتر دانسته و احتمال بروز تحولات تنشآميز در روابط باكو و ايروان را در ماههاي آينده منتفي ندانستند.
 
هرچند در اين ميان، برخي كارشناسان مؤسسه ايراس بر تبليغي بودن اين اظهارنظرها تأكيد و امكاني براي درگرفتن جنگ بين اين دو كشور را در شرايط حاضر در نظر نگرفتند. در اين نشست، بر اين نكته نيز تأكيد شد كه كليد حل مسئله قرهباغ به دست قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي به ويژه روسيه است و تنها با مداخله و رضايت مسكو ميتوان به حل اين مسئله اميدوار بود.

امضاء پيمان جايگزين پيمان استارت ۱
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با اشاره به امضاء پيمان جديد كنترل تسليحات راهبردي تهاجمي ميان مسكو و واشنگتن تحولي جديد در روابط امريكا و روسيه دانسته، اما با اشاره به ضعفهاي نظامي روسيه در قبال امريكا به ويژه در حوزة سلاحهاي جديد متعارف، انعقاد اين پيمان را بيش از امريكا به نفع روسيه دانستند. 

اما همزمان عدم توان مسكو در ايجاد ارتباط ميان كنترل سلاحهاي راهبردي تهاجمي و دفاعي در متن پيمان جديد يكي از ناكاميهاي مهم روسيه در اين پيمان عنوان شد. در اين بين، بر اين نكته نيز تأكيد شد كه پس از امضاء اين پيمان احتمال همراهي بيشتر مسكو با واشنگتن براي اعمال فشار بر تهران وجود دارد.

آغاز ساخت خط لولة جريان شمالي
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با تأكيد بر اينكه ساخت خط لولة گازي «جريان شمالي» تحولي قابل ملاحظه در ديپلماسي انرژي روسيه خواهد بود، اين اقدام مسكو را تلاشي در جهت افزون كردن هرچه بيشتر نفوذ اين كشور در بازار انرژي اروپا به ويژه در حوزة گاز تعبير كردند. 

كارشناسان ايراس، با اشاره به اين نكتة مهم كه اين خط لوله از قلمرو سرزميني هيچ كشوري عبور نميكند، اين مسئله را يكي از مزاياي قابل ملاحظة اين خط لوله براي مسكو ارزيابي كردند كه مشكلات ساير خطوط لوله را براي اين كشور به همراه نخواهد داشت و اين كشور در زمينه صدور منابع انرژي خود از طريق اين خط به هيچ كشوري وابستگي مستقيم از نوع اكراين و بلاروس را نخواهد داشت.

فرصتهاي ايران براي گسترش روابط با آذربايجان
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با اشاره به بروز برخي ناخرسنديهاي در روابط آذربايجان و تركيه در ماههاي اخير به ويژه به تبع تلاشهاي آنكارا براي عاديسازي روابط خود با ايروان كه به باور باكو بدون در نظر گرفتن ملاحظات آن صورت گرفته، اين شرايط را مجال مغتنمي براي ايران براي توسعة روابط خود با آذربايجان ارزيابي كردند. 

كارشناسان ايراس يكي از اين ظرفيتهاي مهم در اين زمينه را حوزة انرژي به ويژه خريد گاز از جمهوري آذربايجان عنوان كردند كه طي ماههاي اخير نيز تحركاتي عملي در اين زمينه مشهود است كه از آن جمله ميتوان به قرارداد جديد تهران و باكو براي دريافت ۵۰۰ ميليون مترمكعب گاز در سال از سوي ايران از آذربايجان عنوان كرد.

سقوط هواپيماي حامل رئيسجمهور لهستان در روسيه
اعضاء شوراي نويسندگان مؤسسه ايراس با اشاره به اهميت اين تحول، انتشار برخي اخبار در رسانههاي لهستاني و اظهارنظر برخي مقامات اين كشور در خصوص مبهم بودن اين حادثه را تأييد كرده و عمدي بودن اين تحول را منتفي ندانستند. 

در اين بين، برخي كارشناسان ايراس، با اشاره به وجود برخي تنشها بين روسيه با كشورهاي همساية خود از جمله گرجستان، احتمال دخالت خارجي در سقوط اين هواپيما براي منتشنج كردن تعاملات خارجي مسكو را نيز مسئلهاي قابل تأمل دانستند. به تأكيد آنها، اين سناريو، به ويژه با توجه به وجود اختلافات تاريخي ميان روسيه و لهستان قابل بررسي به نظر ميرسد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24230