توصيه مطلب
۰
 
نشست دوازدهم
 

نشست دوازدهم
 

ايراس: دوازدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ايران با كشورهاي حاضر در اين حوزة جغرافيايي مبادرت كردند. موضوع اصلي اين جلسه ارائه مقاله "چشم انداز اصلاحات اقتصادی در ترکمنستان" از سوي آقاي عزيزي و بحث پيرامون اصلاحات سياسي و اقتصادی در ترکمنستان بود. 

اصلاحات اقتصادی در ترکمنستان
در ابتدا آقاي حميدرضا عزيزي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور تركمنستان و تكمحصولي بودن آن بر مبناي پنبه، به مرور اصلاحات اقتصادي در دوره نيازوف و برنامه ثبات دهساله پرداخت. وي اظهار داشت اجراي ناصحيح اصلاحات در اين دوره و دولتي ماندن اقتصاد منجر به عدم موفقيت اصلاحات شد. با روي كار آمدن بردي محمدوف وي نيز اصلاحات اقتصادي در حوزههاي مالي- ارزي، كشاورزي، انر‍‍ژي، سرمايهگذاري خارجي و همكاري با سازمانهاي جهاني را در برنامههاي خود قرار داد. هدف از انجام اين اصلاحات در بخش مالي- ارزي عبارت از اصلاح نرخ برابري ارز، در حوزه انرژي متنوع كردن مسيرهاي انتقال انرژي و تبديل تركمنستان از يك كشور وابسته در بخش انرژي به شريك انرژي روسيه و در بخش سرمايهگذاري تلاش براي جذب سرمايههاي خارجي با تكيه بر لزوم بكارگيري نيروي بومي بود. در واقع اين اصلاحات اقتصادي روند مثبتي است كه به دليل دولتي بودن و عدم مشاركت نهادهاي غير دولتي، به تغييرات از بالا شباهت بيشتري دارد.

اصلاحات سياسي در ترکمنستان
انجام تغييرات سياسي در تركمنستان با هدف استقلال بيشتر اين كشور و كاهش انتقادات خارجي از وضعيت حقوق بشر، آزادي بيان و ... صورت ميگيرد. مقامات اين كشور بر اين مساله واقفند كه توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي امكانپذير نيست لذا با توجه به حوادث اخير در قرقيزستان و تغييرات صورت گرفته در آن كشور، بر آن شدند تا براي كاهش فشار داخلي و حفظ ثبات در كشور به اصلاحات سياسي بپردازند. اين اصلاحات در حوزه داخلي شامل بازبيني قانون اساسي و اصلاح قانون جزا و در حوزه خارجي شامل گرايش به چندجانبهگرايي و بازنگري در انزواگرايي بينالمللي ميباشد.
در ادامه نشست دوازدهم شوراي نويسندگان موسسه ايراس، اعضا به مرور تحولات منطقه پرداختند.

تقويت نقش نظامي روسيه در منطقه قفقاز
فروش سامانههاي هوايي پيشرفته روسيه از جمله اس ۳۰۰ به جمهوري آذربايجان و همكاريهاي نظامي روسيه با ارمنستان از جمله اخباري بود كه مطرح شد. به عقيده اعضاي شوراي نويسندگان موسسه، اين اقدامات در جهت تقويت نقش روسيه در منطقه صورت ميگيرد البته روسيه به عنوان عضو گروه مينسك اين خبر را تكذيب نموده است. به نظر اعضا از آنجايي كه روسيه نگران بهبود روابط آذربايجان با آمريكا و پيوستن ارمنستان به بلوك غرب است، تلاش ميكند تا با نفوذ در جمهوري آذربايجان و امضاي توافقنامه جديد نظامي با ارمنستان سيطره خود را در منطقه گسترش دهد. به نظر برخي از اعضاي شوراي نويسندگان ايراس، وجود پايگاه نظامي روسيه در ارمنستان عاملي براي كنترل ايران و تركيه است.

تشديد اقدامات ضدمذهبي در تاجيكستان
بررسي اقدامات دولت تاجيكستان در زمينه محدوديتهاي مذهبي از ديگر مسائلي بود كه مورد بررسي قرار گرفت. تعطيلي يك مدرسه مذهبي و دستگيري رهبر آن و ممنوعيت پخش اذان در اين كشور ازجمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه ميباشد كه با هدف كنترل فعاليتهاي مذهبي در اين كشور صورت ميگيرد.

اعلام آمادگي ايران براي تسهيل در صدور ويزاي تاجران قراقستاني، برگزاري كميسيون همكاريهاي مشترك جمهوري آذربايجان و تركيه، انتخابات آتي پارلماني در جمهوري آذربايجان و تظاهرات برخي احزاب مخالف و كمك مالي آمريكا به ارمنستان و جمهوري آذربايجان براي اجراي اصلاحات اجتماعي از ديگر مسائلي بودند كه در اين نشست به آنها پرداخته شد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24500