توصيه مطلب
۰
 
نمایشگاه " کلیسای جامع پاکروفسکی از نقطه نظر معاصران"
 

نمایشگاه " کلیسای جامع پاکروفسکی از نقطه نظر معاصران"
 

ايراس: نمایشگاه " کلیسای جامع پاکروفسکی" در طی روزهای برگزاری خود، ۲ برنامه را دنبال کرد: انتخاب زیباترین گنبد در روسیه و دیگری طراحی ادبی از گنبدها. 

رقابت در ۲ برنامهی نامبرده در بین دانش آموزان سطوح بالای مسکو و حوالی مسکو برگزار شد. فضای ادبی حاکم، فرم های متفاوت از طرحها و نقاشیها، تکنیکهای به کار رفته، مواد اولیه، ماکتها، برنامههای کاربردی، تابلوها و تصاویر همگی انعکاس دهندهی برداشت خوب و واضح فرزندان روسی از کلیسای جامع پاکروفسکی میباشد. با نگاهی به آثار خلق شده توسط کودکان و با توجه به اظهارات خودشان در خصوص طرحهایشان از کلیسای جامع، در آدمي شور و هیجاني نسبت به تاریخ ملی، معماری و تلاش برای حفظ میراث فرهنگی که از روزگاران دور به اين نسل رسیدهاند، زنده میشود.

این رقابت همچنین از این جنبه که باعث شد والدین و فرزندانشان فعالیت مشترک داشته باشند، مثبت واقع شد و در نتیجهی آن، مسائلی که برای خانوادهها به نوعي دغدغه اساسي محسوب ميشد تا حدودي مطرح و بررسي شد. در طی این رقابت، به سوالاتی از قبیل اینکه: چه کارهایی را حاضریم برای فرزندانمان انجام دهیم، چه بازیهایی را حاضریم با آنها انجام دهیم و اینکه چه آموزشهایی را باید به آنها بدهیم و چگونه میتوانیم حس مسئولیت پذیری نسبت به فرهنگ ملیمان را در آنها پرورش دهیم،پاسخ داده شد. چراکه به واسطهی این نمایشگاه و رقابت، فعالیتهایی به صورت مشترک توسط معلمان، مربیان ورزشی و فرزندان انجام شد و از طرف دیگر، این رقابت باعث شد تا امكان بررسي فرهنگ دیرینهی ملی را از دید معاصران باشد.

برنامهی دومی که در راستای کار نمایشگاه قرار داشت، طراحی از گنبدهای کلیسای جامع بود که باعث شد شرکت کنندگان از تمامی سنین در محیطی دور هم جمع شوند. این طرح در روز ملی موزه، برگزار شد. آثار شرکت کنندگان در هر رشته و مقطع تحصیلی، دانش آموزان، دانشجویان، دوستداران و هنرمندان به یادوارهی معماری قرون وسطی روسیه اختصاص یافته بود. در این رقابت، ۳ ساعت به هنرمندان برای خلق آثارشان، زمان داده شده بود. در این مدت زمان، میدان سرخ تبدیل به محیطی ادبی شده بود که هر نوع اثری اعم از آثار گرافیکی، نقاشیهای رنگ روغن، نقاشیهایی با مداد رنگی، آبرنگ که در نوع خود فوقالعاده بودند، به چشم میخورد.

در کلیسای جامع تابلوها و آویزهایی متاثر از تخیل و کار هنرمندانه، دیده میشود. شرکتکنندگان با خلق آثارشان نشان دادند که معاصران با چه استعداد و دقتی در پیشینهی تاریخی، توانستهاند تصورات خود را راجع به معماری باستان كشور خود به عرصهی ظهور بگذارند. درک هنرمندان از تاریخ، پتانسیل هنری آنها و علاقه به هنر معماری و هم چنین درک بینظير آنها از دنیای ادبی نشاندهندهی این است که تاریخ تا چه حد میتواند دیدگاههای یک شهروند معاصر را غنی کند.

در میان طراحان و برنامه ریزان این نمایشگاه، سازمان اجتماعی " اتحادیه هنرمندان" مسکو، آکادمی نقاشی روسیه، ایلیا گلازانف مجسمه ساز، موسسه هنری دانشگاهی ملی مسکو و مدرسهی آبرنگ سرگی آندریک و جمعی دیگر به چشم میخورند. 

این نمایشگاه تا تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ برپا بود و خبرگزاری موزهی ملی مسکو پوشش خبري آن را بر عهده داشت.
 
منبع:http://strana.ru/journal/afisha/۲۱۲۴۲۲۸۹   

مترجم: فاطمه محسني، عضو شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26580