توصيه مطلب
۲
 
مـا شـکار ِ لـحظه‌ها شديم
 

کادری از بازیِ شکوفانِ بازیگر و بالرینِ بزرگِ روس ناتالیا سیدیخ 
در افسانه‌-فیلم ِ «مارُوسکا»، ساخته‌ی آلکساندر رُو، شوروی، ۱۹۶۴
 
کادری از بازیِ شکوفانِ بازیگر و بالرینِ بزرگِ روس ناتالیا سیدیخ در افسانه‌-فیلم ِ «مارُوسکا»، ساخته‌ی آلکساندر رُو، شوروی، ۱۹۶۴
و مـاه ِ فـوریه شد.
و مـاه ِ مـارس می رسید.
و مـا شـکار ِ لـحظه ها شدیم.
و آن چـه بـار ِ غفلتمان بود
بیهـوده بر دوش کشیدیم.
و در مبهـوتی و بی آغوشی
در تار و پود ِ فراموشی شدیم و
ژانویـه ی آناستاسیا
چنان پَرکشید که انگار هرگز نبوده است.
و مـاه ِ فـوریه شد.
و مـاه ِ مـارس می رسید.
و مـسـکـو برفِ نو بر یخ های کهنه می پاشد...
و ما شکار ِ لحظه ها شدیم.
شکار ِ لحظه ها شدیم.

شعر از: دكتر حمیدرضا آتشبرآب، بندی از شعر ِ نخستِ منظومهی «آناستاسیا» 


پايان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 34310