توصيه مطلب
۰
 
دهم ژوئن؛ روز مطبوعات و ارتباطات در روسیه
 

مطبوعات و ارتباطات به دليل افزايش اطلاعات و داده‌ها از نيازهاي ضروري هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود و كشورهاي پيشرفته با اين امر بيش از سايرين در ارتباط هستند. روسيه از جمله كشورهايي است كه در اين زمره جاي مي‌گيرد و امروز 10 ژوئن به عنوان روز مطبوعات و ارتباطات در این کشور نامگذاری شده است.
دهم ژوئن؛ روز مطبوعات و ارتباطات در روسیه
 
ايراس؛ امروزه گسترش ارتباطات و افزايش روزافزون تكنولوژي سبب انفجار اطلاعات و دادهها شده است كه اين امر نياز به مطبوعات و اطلاعرساني را ضروري كرده است. اين موضوع در كشورهاي بزرگ و پيشرفته به صورت چشمگيرتري نمود يافته است. روسيه از جمله كشورهايي است كه در آن تكنولوژي به صورت گستردهاي رشد يافته و دسترسي به مطبوعات و ارتباطات به منظور دستيابي به اطلاعات و دادههاي جديد بيشتر احساس ميشود. 

مطبوعات را به نوعي ميتوان بلندگوي ارگانهاي دولتي و غيردولتي محسوب كرد كه صحبتها و وقايع اتفاقي در آنها را به مردم اطلاعرساني ميكنند. مطبوعات در هر كشوري تاريخ تولد مشخصي دارد، شايد در روسيه اين تاريخ را بتوان به دوره پتر كبير تعميم داد؛ هرچند پيشتر از اين هم روزنامهنگاري و مطبوعات در اين كشور وجود داشته است اما در اين زمان با توجه به تحولات پتر كبير، دوره پيشرفته و صنعتي عرصه مطبوعات ظهور يافت .

مطبوعات در كشور روسيه مانند هر كشور ديگري داراي ادوار مختلفي است كه مهمترين امر در تمامي دورهها وجود محدوديت و سانسور در آنهاست. شدت اين امر در برخي ادوار سبب ايجاد نشریات زیرزمینی شد. "سامیز دات" از جمله مطبوعات زيرزميني است كه در دوره شوروي ظهور پيدا كرد. افراد مشغول در اين نشريه به دور زدن محدودیت های سانسور دولتی، پخش اخبار، ادبیات و حتی موسیقی در بین کشورها مشهور شدند. اگرچه سامیزدات مخاطب محدود داشت، ولی به صورت کانالی اساسی برای مبادله اخبار سانسور نشده بین روشنفکران اتحاد شوروی و دنیای خارج درآمد؛ در زمان شوروي حوادث مشخصی مانند محاکمه نویسندگان ناراضی و معاهده هلسینکی در سال ۱۹۶۸ ، گروه کوچک ولی مصممی از مخالفان را بر آن داشت تا تخلف های رژیم را با استفاده از سامیزدات افشا کنند.

آن ها زندان و تبعید را به جان خریدند تا خواستار رعایت حقوق بشر شوند. سامیزدات به عنوان یکي از معدود نشریاتی که برای آزادی بیان فعالیت می کردند، به کار خود ادامه داد تا زمانی که سیاست گلاسنوست (فضای باز) گورباچف به مخالفان اجازه چاپ مطالب شان را در اواخر دهه هشتاد داد. (1)

محدوديت و سانسور در مطبوعات و اطلاعرساني امري است كه هر يك از سياستمداران با توجه به سياستگذاري خود براي آن استراتژي خاصي را برنامهريزي ميكنند؛ اين مهم با توجه به تحولات اجتماعي و سياسي متفاوت است. با اين حال، وجود محدوديتها در عرصه مطبوعات سبب نشد از اهميت آن كاسته شود. از اين رو در هر كشوري يك روز را براي گراميداشت مطبوعات در نظر گرفتهاند كه در روسيه ۱۰ ژوئن بهعنوان "روز مطبوعات و ارتباطات" نامگذاري شده است.

(۱) https://tavaana.org/fa/content


تحريريه ايراس/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36345