توصيه مطلب
۱
 
شعر هفته: "در نام ِ من برای تو چيست؟"
 

شعر هفته: "در نام ِ من برای تو چيست؟"
 
در نام ِ من برای تو چيست
نامم که خواهدمُرد
چون هياهوی غمناكِ موجی
كه بر ساحلی دور فرودآيد
يا نوای شبانهای
كه در جنگلی خاموش برآيد.
...
نامم
بر برگهی خاطرات
رَدّی مرده خواهدگذاشت
چندانكه طرح گورنبشتهای
با زبانی گنگ.

در نام ِ من چيست؟
ديریست فراموششده ماندهاست
در تشويشهای تازه و عصيانی
و به جانت ديگر
خاطراتی پاك و لطيف را نمیبخشد او.

در روزگار غصه اما
در خاموشیات
غمناك/ نجوا كن/ نامم را
و بدان كه از تو يادی هست
و بدان كه در دنيا قلبی هست
قلبی كه
تو
در آن
زندهای...

شعر از: آلکساندر پوشکین، ۱۸۳۰
برگردان به پارسي: حمیدرضا آتشبرآب، از کتاب ِ «عصر ِ طلایی و عصر ِ نقرهایِ شعر ِ روس»، نشر نی
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29118