نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۴
نشست بيست و هفتم

نشست بيست و هفتم

ايراس: بيست و هفتمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۰
نشست بيست وپنجم

نشست بيست وپنجم

ايراس:بيست و پنجمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۷
نشست بيست و يكم

نشست بيست و يكم

ايراس: بيست و يكمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۴
نشست بيستم

نشست بيستم

ايراس: بيستمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۸
نشست نوزدهم

نشست نوزدهم

ايراس: نوزدهمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۳
نشست هجدهم

نشست هجدهم

ايراس:هجدهمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۹
نشست هفدهم

نشست هفدهم

ايراس: هفدهمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۹
نشست شانزدهم

نشست شانزدهم

ايراس: شانزدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۹ دي ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۴
نشست پانزدهم

نشست پانزدهم

ايراس: پانزدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۱ دي ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۸
نشست چهاردهم

نشست چهاردهم

ايراس: چهاردهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۳
نشست سيزدهم

نشست سيزدهم

ايراس: سيزدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۶
نشست دوازدهم

نشست دوازدهم

ايراس: دوازدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۵
نشست يازدهم

نشست يازدهم

ايراس: يازدهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۳۰ تير ماه در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا ...

 
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۱
نشست دهم

نشست دهم

ايراس: دهمين نشست ماهانة شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و ...

 
۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۷
نشست هشتم

نشست هشتم

ايراس: هشتمين نشست شوراي نويسندگان مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و روابط ...